Divízia Armatúry

Divízia Armatúry…

Divízia armatúry predstavuje kľúčovú oblasť činnosti akciovej spoločnosti ELBA. Vysokonapä…

Divízia armatúry predstavuje kľúčovú oblasť činnosti akciovej spoločnosti ELBA. Vysokonapä…

Video Viac
Bránové systémy

Bránové systémy…

Divízia bránové systémy sa zaoberá výrobou sekčných a rolovacích garážových a priemyselnýc…

Divízia bránové systémy sa zaoberá výrobou sekčných a rolovacích garážových a priemyselnýc…

Video Viac
Nástrojáreň

Nástrojáreň…

Nástrojáreň dodáva široké portfólio výrobkov, predovšetkým špeciálne náradie, kokily, tlak…

Nástrojáreň dodáva široké portfólio výrobkov, predovšetkým špeciálne náradie, kokily, tlak…

Video Viac
Povrchové úpravy

Povrchové úpravy…

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody,…

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody,…

Video Viac

ELBA, a. s. Kremnica sa budovaniu systémov manažérstva venuje od svojho zápisu do obchodného registra v roku 1994. V tomto roku prijalo vedenie rozhodnutie pripraviť, vybudovať a certifikovať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001. Po dvojročnej príprave spoločnosť systém manažérstva kvality obhájila a koncom roku 1995 získala certifikát.

V tom istom období začala spoločnosť s prípravou na zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001. V roku 1999 bol tento systém certifikovaný.

Spoločnosť má zavedený aj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, certifikovaný od roku 2016.

Hlavným zmyslom budovaných manažérskych systémov je trvalé zlepšovanie identifikovaných procesov, hlavne na báze priemyselného inžinierstva. Cieľom vybudovaných manažérskych systémov je spokojnosť našich pracovníkov, našich zákazníkov, plnenie zákonných požiadaviek pre oblasť podnikania a.s. všetkých zavedených manažérskych systémov. Spoločnosť má snahu ovplyvňovať spoločenské a životné prostredie v meste Kremnica čo možno najoptimálnejšie v intenciách plánov spoločnosti a rozvoja kremnického regiónu.

Základné princípy správania sa ELBA, a. s. Kremnica sú definované politikami kvality:

POLITIKA INTEGROVANÉHO

MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Zavedením a udržiavaním integrovaného manažérskeho systému prispieva akciová spoločnosť ELBA k spokojnosti zamestnancov, zákazníkov, k ochrane životného prostredia, k zabezpečovaniu ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Organizácia sa zaväzuje dodržiavať právne a iné požiadavky, ktoré sa týkajú ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci a dodržiavania zásad ochrany životného prostredia pri realizácii svojich produktov.

Za kvalitu práce, dodržiavanie dokumentácie ktorá určuje kvalitu výrobkov, procesov, ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá každý pracovník na svojom poste.

Zdrojom napredovania spoločnosti je trvalý proces prehlbovania vedomostí každého pracovníka a trvalý rozvoj tímovej práce.

Pri zavádzaní nových technológií okrem kvality vyrábanej produkcie zohľadňujeme vplyv na životné prostredie, zameriavame sa na znižovanie spotreby materiálov, energií, vody, znižovanie produkovania odpadov, zlepšenie pracovného prostredia tak, aby sme neustále znižovali riziká bezpečnosti práce.

Monitoring a pravidelné hodnotenie dosahovaných výsledkov v ekonomickej oblasti, výsledkov v oblasti kvality, pôsobenia na životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je trvalou metódou hľadania možností zlepšovania integrovaného manažérskeho systému.

Naši dodávatelia sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému.

Organizácia uplatňuje princípy prevencie voči negatívnemu ovplyvňovaniu životného prostredia a v ochrane zdravia zamestnancov pri práci.

Organizácia hľadá v jednotlivých procesoch zdroje zlepšovania s ohľadom na ich rizikovosť.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie.

Trvalým cieľom vrcholového manažmentu spoločnosti je udržať si popredné miesto medzi dodávateľmi armatúr pre prenosové sústavy a distribučné siete v krajinách, do ktorých naše výrobky dodávame.

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je súčasťou systému manažérstva a je neoddeliteľnou zložkou podnikateľských aktivít akciovej spoločnosti.

Pre dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť zaviazala plniť nasledovnú koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom minimalizovať potenciálne ohrozenie zdravia vplyvom technických opatrení, zohľadnením ľudského faktora a zlepšovaním pracovného prostredia.
 • Na základe zistených nebezpečenstiev a rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať všetky nepriaznivé riziká.
 • Zavádzaním nových technologických postupov a modernizáciou technických zariadení znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov. 
 • Zabezpečovať odbornú prípravu, vzdelávanie a rozvíjať povedomie zamestnancov vedúce k bezpečnej práci, výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
 • S dodávateľmi služieb a prác vytvárať podmienky pre efektívnu spoluprácu a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a noriem zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.
 • Prehlbovať angažovanosť zamestnancov akciovej spoločnosti v procese zlepšovania stavu BOZP a vytvárať tak pozitívny obraz o spoločnosti v konkurenčnom prostredí.
 • Naplnenie cieľov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti.

Program realizácie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V nadväznosti na koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrcholový manažment spoločnosti ELBA a.s. určuje nasledovný program realizácie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Pravidelne sledovať, monitorovať a vyhodnocovať faktory pracovného prostredia a na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a skutočných rizík poškodenia zdravia a iných nežiadúcich javov pri práci, vytvárať také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, havárií, úrazov a chorôb z povolania.
 • Zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť a pri zavádzaní nových technológií, modernizáciách a opravách zariadení klásť prioritný dôraz na bezpečnosť pracovného systému. Súčasne účinnými formami a spôsobmi eliminovať, respektíve znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov ovplyvňujúcich pracovné prostredie.
 • Udržiavať strojové zariadenia, budovy, vybavenie budov, komunikácie a iné zariadenia v prevádzky schopnom stave a za týmto účelom vykonávať pravidelnú údržbu, revízie a opravy.
 • Zabezpečiť pravidelné hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác. Zdravotno - hygienickými opatreniami sa starať o ochranu zdravia zamestnancov. Stanovením osobitných režimov práce, podávaním ochranných nápojov a zabezpečením možností vhodného stravovania vytvárať optimálny súlad medzi zdravotným stavom a dispozíciou zamestnancov. 
 • Pravidelne informovať zamestnancov o škodlivých faktoroch práce a prostredia a v prípade možného ohrozenia životného prostredia informovať aj okolité obyvateľstvo.
 • Dosiahnuť podporu zamestnancov v realizácii cieľov politiky BOZP ich priamym zainteresovaním a konzultáciami.
 • Poskytovať vhodné a zodpovedajúce finančné, personálne a časové zdroje pre realizáciu opatrení uvedených v týchto koncepčných zámeroch.

ELBA , a.s.

Československej Armády 264/58

96701, Kremnica

IČO: 31615651

IČ DPH: SK2020479769

DIČ: 2020479769

Obchodný register

Okr. súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sa, vložka 223/S

Spojovateľka:

Tel: +421 45 6704 111

Tel: +421 45 6704 380