Cookies

Pre lepšie poskytovanie služieb používame súbory cookies. Prečítajte si o cookies viac.

Tieto informácie sa vzťahujú na údaje, ktoré sú spracúvané prostredníctvom webovej stránky www.elba.sk (ďalej len webová stránka).
Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť ELBA, a.s. so sídlom Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica, IČO: 31 615 651, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 223/S (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“).

Čo sú cookies?

Cookie je textový súbor, ktorý sa automaticky ukladá do vášho zariadenia pripojeného na internet pri návšteve webovej stránky. Súbor cookie vám umožňuje pri každej ďalšej návšteve stránky využívať rovnaké predvoľby, ktoré ste zadali pri poslednej návšteve stránky. Cookie pomáha aj pri nákupe, keďže vám odporúča produkty, ktoré ste naposledy navštívili. Cookies nepoškodzujú váš počítač.

Cookies tretej strany

Na cookies tretej strany sa vzťahujú tieto opatrenia:
Na tieto súbory cookies nemáme vplyv
Tieto cookies sú predmetom politiky ochrany osobných údajov poskytovateľa (nájdete ich na stránke poskytovateľa)
Dáta sú ukladané na serveroch poskytovateľa. Tieto dáta môžu byť bez nášho súhlasu poskytnuté ďalším osobám, ak to vyžaduje zákon.

Nevyhnutne potrebné cookies

Niektoré súbory cookie musíme používať preto, aby sme zabezpečili fungovanie prevádzky našej webovej stránky. V súvislosti so spracúvaním týchto cookie sa preto nevyžaduje Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov (technických súborov cookie) je zabezpečenie fungovania prevádzky webovej stránky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie riadnej a bezchybnej prevádzky webovej stránky. Príjemcami osobných údajov sú  poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám nie je vykonávaný. Lehota na výmaz osobných údajov a bližšie informácie o spracúvaní cookie sú uvedené v tabuľke nižšie.

Výkonnosť

Súbory cookie na sledovanie výkonnosti sa používajú na informovanie, ako návštevníci používajú webovú lokalitu, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka. Účelom spracúvania osobných údajov (súborov cookies) je sledovanie výkonnosti webovej stránky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že tieto súbory cookie budeme spracúvať za predpokladu, že nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas. Súhlas so spracúvaním môžete udeliť „kliknutím“ v paneli so súbormi cookies v závislosti od vášho preferovaného nastavenia. Súhlas môžete odvolať  opätovným „kliknutím“ v paneli so súbormi cookie v závislosti od Vašej preferencie týkajúcej sa zastavenia spracúvania vybraných cookie súborov. Príjemcami osobných údajov sú  poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám nie je vykonávaný. Lehota na výmaz osobných údajov a bližšie informácie o spracúvaní cookies sú uvedené v tabuľke nižšie.

Cielenie

Súbory cookie cielenia sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými lokalitami, napr. partneri poskytujúci obsah, reklamné siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníka alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových lokalitách (účel spracúvania osobných údajov). Právnym základom spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že tieto súbory cookie budeme spracúvať za predpokladu, že nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas. Súhlas so spracúvaním môžete udeliť „kliknutím“ v paneli so súbormi cookies v závislosti od vášho preferovaného nastavenia. Súhlas môžete odvolať  opätovným „kliknutím“ v paneli so súbormi cookie v závislosti od Vašej preferencie týkajúcej sa zastavenia spracúvania vybraných cookie súborov. Príjemcami osobných údajov sú  poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky, partneri uvedení v tabuľke nižšie. Prevádzkovateľ priamo neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, tento prenos však môžu vykonávať jeho partneri. Lehota na výmaz osobných údajov a bližšie informácie o spracúvaní cookies sú uvedené v tabuľke nižšie.   

Aký druh cookies využíva táto webová stránka?

Ako dlho zostanú cookies aktívne?

Väčšina cookies sa automaticky vymaže po zatvorení okna internetového prehliadača. Niektoré, tzv. trvalé súbory cookies, zostanú uložené dlhšie – 90 dní až niekoľko rokov. Tieto súbory tiež môžu byť kedykoľvek vymazané manuálne (je potrebné vymazať si Cache vo vašom internetovom prehliadači).

Môžem odmietnuť alebo vymazať cookies?

Áno, cookies môžete odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií vám odporúčame preštudovať si pokyny vášho prehliadača alebo pomocníka. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky.

Profilovanie

Pri spracúvaním osobných údajov v súvislosti so zabezpečovaním marketingovej činnosti prevádzkovateľa môže dochádzať k profilovaniu. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

 

Cieľom profilovania je v tomto prípade lepšie rozpoznanie vašich preferencií a záujmov. K profilovaniu bude dochádzať za účelom poskytovania individuálne upravených ponúk produktov a služieb, avšak iba v prípade, ak nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas podľa podmienok stanovených vyššie. Profilovanie je využívané v súvislosti so spracúvaním „cookie cielenie“.

Po vykonaní profilovania dokáže prevádzkovateľ na základe získaných údajov poskytnúť dotknutej osobe individuálnu ponuku produktov alebo služieb. Profilovanie môže mať preto vplyv na konkrétny druh a typ poskytnutej ponuky.

V prípade, že pri spracovaní údajov bude dochádzať k profilovaniu má okrem iného dotknutá osoba právo vzniesť námietky voči profilovaniu, ako aj právo na prístup k údajom, ktoré sú predmetom profilovania. Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa: Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica alebo na e-mail: gdpr@elba.sk

 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame (bližšie čl. 15 Nariadenia GDPR).
 • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili (bližšie čl. 16 Nariadenia GDPR).
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov (bližšie čl. 17 Nariadenia GDPR).
 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali (bližšie čl. 7 Nariadenia GDPR).  
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje (bližšie čl. 18 Nariadenia GDPR).
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu (bližšie čl. 20 Nariadenia GDPR).
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (bližšie čl. 21 Nariadenia GDPR).
 • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (bližšie čl. 22 Nariadenia GDPR).  
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti:
  Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica alebo na e-mail: gdpr@elba.sk.