Integrovaný manažérsky systém

Hlavným zmyslom integrácie manažérskych systémov je trvalé zlepšovanie procesov výroby a priemyselného inžinierstva. Cieľom je tiež spokojnosť našich pracovníkov, zákazníkov a plnenie zákonných požiadaviek pre oblasť podnikania.
Domov > Integrovaný manažérsky systém

Dbáme na bezpečnosť pri práci

Znižujeme produkciu odpadu

Chránime životné prostredie

Optimalizujeme spotrebu materiálov, energií a vody

ELBA, a. s. Kremnica sa budovaniu systémov manažérstva venuje od svojho zápisu do obchodného registra v roku 1994. V tomto roku sme prijali rozhodnutie pripraviť, vybudovať a certifikovať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001. Po dvojročnej príprave sme systém manažérstva kvality obhájili a koncom roku 1995 sme získali certifikát.

V tom istom období sme tiež začali s prípravou na zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001. V roku 1999 bol u nás tento systém certifikovaný.

Spoločnosť ELBA má zavedený aj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, certifikovaný od roku 2016.

Politika integrovaného manažérského systému

Zavedením a udržiavaním integrovaného manažérskeho systému prispieva akciová spoločnosť ELBA k spokojnosti  zamestnancov, zákazníkov, k ochrane životného prostredia, k zabezpečovaniu ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Organizácia sa zaväzuje dodržiavať právne a iné požiadavky, ktoré sa týkajú ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci a dodržiavania zásad ochrany životného prostredia pri realizácii svojich produktov.

Za kvalitu práce, dodržiavanie dokumentácie ktorá určuje kvalitu výrobkov, procesov, ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá každý pracovník na svojom poste.

Zdrojom napredovania spoločnosti je trvalý proces prehlbovania vedomostí každého pracovníka a trvalý rozvoj tímovej práce.

Pri zavádzaní nových technológií okrem kvality vyrábanej produkcie zohľadňujeme vplyv na životné prostredie, zameriavame sa na znižovanie spotreby materiálov, energií, vody, znižovanie produkovania odpadov, zlepšenie pracovného prostredia tak, aby sme neustále znižovali riziká bezpečnosti práce.

Monitoring a pravidelné hodnotenie dosahovaných výsledkov v ekonomickej oblasti, výsledkov v oblasti kvality, pôsobenia na životné prostredie,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je trvalou metódou hľadania možností zlepšovania integrovaného manažérskeho systému.

Naši dodávatelia sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému.

Organizácia uplatňuje princípy prevencie voči negatívnemu ovplyvňovaniu životného prostredia, v ochrane zdravia zamestnancov pri práci a to aj formou ich aktívneho zapojenia pri konzultáciách.  

Organizácia hľadá v jednotlivých procesoch zdroje zlepšovania s ohľadom na ich rizikovosť.

 • Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom minimalizovať potenciálne ohrozenie zdravia vplyvom technických opatrení, zohľadnením ľudského faktora a zlepšovaním pracovného prostredia.
 • Na základe zistených nebezpečenstiev a rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať všetky nepriaznivé riziká.
 • Zavádzaním nových technologických postupov a modernizáciou technických zariadení znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov.
 • Zabezpečovať odbornú prípravu, vzdelávanie a rozvíjať povedomie zamestnancov vedúce k bezpečnej práci, výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
 • S dodávateľmi služieb a prác vytvárať podmienky pre efektívnu spoluprácu a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a noriem zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.
 • Prehlbovať angažovanosť zamestnancov akciovej spoločnosti v procese zlepšovania stavu BOZP a vytvárať tak pozitívny obraz o spoločnosti v konkurenčnom prostredí.
 • Naplnenie cieľov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti.
 • Pravidelne sledovať, monitorovať a vyhodnocovať faktory pracovného prostredia a na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a skutočných rizík poškodenia zdravia a iných nežiadúcich javov pri práci vytvárať také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, havárií, úrazov a chorôb z povolania.
 • Zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť a pri zavádzaní nových technológií, modernizáciách a opravách zariadení klásť prioritný dôraz na bezpečnosť pracovného systému. Súčasne účinnými formami a spôsobmi eliminovať, respektíve znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov ovplyvňujúcich pracovné prostredie.
 • Udržiavať strojové zariadenia, budovy, vybavenie budov, komunikácie a iné zariadenia v prevádzky schopnom stave a za týmto účelom vykonávať pravidelnú údržbu, revízie a opravy.
 • Zabezpečiť pravidelné hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác. Zdravotno-hygienickými opatreniami sa starať o ochranu zdravia zamestnancov. Stanovením osobitných režimov práce, podávaním ochranných nápojov a zabezpečením možností vhodného stravovania vytvárať optimálny súlad medzi zdravotným stavom a dispozíciou zamestnancov.
 • Pravidelne informovať zamestnancov o škodlivých faktoroch práce a prostredia a v prípade možného ohrozenia životného prostredia informovať aj okolité obyvateľstvo.
 • Dosiahnuť podporu zamestnancov v realizácii cieľov politiky BOZP ich priamym zainteresovaním a konzultáciami.
 • Poskytovať vhodné a zodpovedajúce finančné, personálne a časové zdroje pre realizáciu opatrení uvedených v týchto koncepčných zámeroch.