Integrovaný manažérsky systém

Hlavným zmyslom integrácie manažérskych systémov je trvalé zlepšovanie procesov výroby a priemyselného inžinierstva. Cieľom je tiež spokojnosť našich pracovníkov, zákazníkov a plnenie zákonných požiadaviek pre oblasť podnikania.
Domov > Integrovaný manažérsky systém

Dbáme na bezpečnosť pri práci

Znižujeme produkciu odpadu

Chránime životné prostredie

Optimalizujeme spotrebu materiálov, energií a vody

ELBA, a. s. Kremnica sa budovaniu systémov manažérstva venuje od svojho zápisu do obchodného registra v roku 1994. V tomto roku sme prijali rozhodnutie pripraviť, vybudovať a certifikovať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001. Po dvojročnej príprave sme systém manažérstva kvality obhájili a koncom roku 1995 sme získali certifikát.

V tom istom období sme tiež začali s prípravou na zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001. V roku 1999 bol u nás tento systém certifikovaný.

Spoločnosť ELBA má zavedený aj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, certifikovaný od roku 2016.

Politika integrovaného manažérského systému

Udržiavaním integrovaného manažérskeho systému v spoločnosti ELBA prispievame k spokojnosti zamestnancov, zákazníkov, k ochrane životného prostredia a k zabezpečovaniu ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Súčasťou tohto systému sú aj naši dodávatelia.

Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať právne a iné požiadavky, ktoré sa týkajú ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci a dodržiavania zásad ochrany životného prostredia pri realizácii svojich produktov.

Za kvalitu práce, dodržiavanie dokumentácie, ktorá určuje kvalitu výrobkov a procesov, za ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá každý pracovník na svojom poste. Zdrojom napredovania spoločnosti je trvalý proces prehlbovania vedomostí každého pracovníka a rozvoj tímovej spolupráce.

Pri zavádzaní nových technológií zohľadňujeme okrem kvality vyrábanej produkcie aj vplyv na životné prostredie. Zameriavame sa na znižovanie spotreby materiálov, energií, vody, znižovanie produkovania odpadov a na zlepšenie pracovného prostredia tak, aby sme neustále znižovali riziká ohrozujúce bezpečnosť práce.

Monitorovaním a pravidelným hodnotením dosahovaných výsledkov v ekonomickej oblasti, výsledkov v oblasti kvality, pôsobenia na životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustále hľadáme možností zlepšovania integrovaného manažérskeho systému.

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je súčasťou systému manažérstva a je neoddeliteľnou zložkou podnikateľských aktivít akciovej spoločnosti.

 • Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom minimalizovať potenciálne ohrozenie zdravia vplyvom technických opatrení, zohľadnením ľudského faktora a zlepšovaním pracovného prostredia.
 • Na základe zistených nebezpečenstiev a rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať všetky nepriaznivé riziká.
 • Zavádzaním nových technologických postupov a modernizáciou technických zariadení znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov.
 • Zabezpečovať odbornú prípravu, vzdelávanie a rozvíjať povedomie zamestnancov vedúce k bezpečnej práci, výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
 • S dodávateľmi služieb a prác vytvárať podmienky pre efektívnu spoluprácu a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a noriem zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.
 • Prehlbovať angažovanosť zamestnancov akciovej spoločnosti v procese zlepšovania stavu BOZP a vytvárať tak pozitívny obraz o spoločnosti v konkurenčnom prostredí.
 • Naplnenie cieľov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti.
 • Pravidelne sledovať, monitorovať a vyhodnocovať faktory pracovného prostredia a na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a skutočných rizík poškodenia zdravia a iných nežiadúcich javov pri práci vytvárať také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, havárií, úrazov a chorôb z povolania.
 • Zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť a pri zavádzaní nových technológií, modernizáciách a opravách zariadení klásť prioritný dôraz na bezpečnosť pracovného systému. Súčasne účinnými formami a spôsobmi eliminovať, respektíve znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov ovplyvňujúcich pracovné prostredie.
 • Udržiavať strojové zariadenia, budovy, vybavenie budov, komunikácie a iné zariadenia v prevádzky schopnom stave a za týmto účelom vykonávať pravidelnú údržbu, revízie a opravy.
 • Zabezpečiť pravidelné hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác. Zdravotno-hygienickými opatreniami sa starať o ochranu zdravia zamestnancov. Stanovením osobitných režimov práce, podávaním ochranných nápojov a zabezpečením možností vhodného stravovania vytvárať optimálny súlad medzi zdravotným stavom a dispozíciou zamestnancov.
 • Pravidelne informovať zamestnancov o škodlivých faktoroch práce a prostredia a v prípade možného ohrozenia životného prostredia informovať aj okolité obyvateľstvo.
 • Dosiahnuť podporu zamestnancov v realizácii cieľov politiky BOZP ich priamym zainteresovaním a konzultáciami.
 • Poskytovať vhodné a zodpovedajúce finančné, personálne a časové zdroje pre realizáciu opatrení uvedených v týchto koncepčných zámeroch.