Technicko-obchodné podmienky pre proces povrchových úprav

Aby sme garantovali kvalitu, pri procesoch povrchových úprav postupujeme podľa vopred stanovených pravidiel. V technicko-obchodných podmienkach si môžete prečítať, akých pravidiel sa pridŕžame.

Technické podmienky

 • doprava dielov určených k zinkovaniu sa uskutočňuje nákladnými autami, aby ich vykládka mohla byť prevedená vysokozdvižným vozíkom. Ak zákazník zvolí dopravu iným autom, z ktorého sa nedá tovar vyložiť vysokozdvižným vozíkom, musí si zaistiť vykládku sám.
 • objednávateľ zodpovedá za voľné uloženie výrobkov v zodpovedajúcich prepravkách bez dodatočného upevnenia páskami, drôtom , fóliami a podobne;
 • objednávateľ zodpovedá za dodanie výrobkov v kovových prepravkách (paletách), ktoré majú v hornej časti otvory na zasunutie hákov zdvíhacích zariadení;
 • objednávateľ zodpovedá za naplnenie prepraviek výrobkami maximálne do ¾ svojho objemu;
 • objednávateľ zabezpečí, aby neboli výrobky dodávané vo veľkoobjemových prepravkách v prípade odstredivého zinkovania;
 • objednávateľ zodpovedá za to, aby sa v prepravkách nenachádzali okrem výrobkov žiadne cudzie predmety (biologického pôvodu, plasty, špony, zbytky po tvárnení, sekaní a pod.), ktoré značne komplikujú technologický proces zinkovania a znehodnocujú zinkovú taveninu;
 • objednávateľ zabezpečí, aby výrobky neobsahovali žiadne uzavreté dutiny (hrozí nebezpečie výbuchu v zinkovej tavenine);
 • objednávateľ zabezpečí, aby výrobky obsahovali (v prípade dutín) technologické otvory pre vtekanie a vytekanie zinku.

Doporučené veľkosti odvzdušňovacích otvorov:

Priemer dutej častiv mm Minimálny priemer odvzdušňovacieho otvoru v mm
< 25 8 - 10
25 - 50 12
50 - 100 16
100 - 150 20
> 150 25
 • Veľkosť, množstvo a umiestnenie otvorov je vecou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom;
 • objednávateľ zabezpečí, aby výrobky obsahovali slepé otvory len vo výnimočných prípadoch, pričom každý takýto prípad je potrebné zvlášť dohodnúť medzi objednávateľom a zhotoviteľom;
 • objednávateľ zabezpečí, aby výrobky neboli znečistené farbou, zvyškami zváracích sprayov, tmelov, hrubými okujami, struskami po zváraní, zlievárenskými pieskami, vazelínou a inými ťažko odbúrateľnými mazivami a nečistotami, ktoré bránia pozinkovaniu výrobkov na takto znehodnotených plochách;
 • objednávateľ zabezpečí, aby výrobky obsahovali (v prípade ich zinkovania na závese) technologické otvory, potrebné pre zavesenie výrobkov. Veľkosť, množstvo a umiestnenie otvorov je vecou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom;
 • v prípade požiadavky objednávateľa na matnosť alebo lesklosť povrchu po žiarovom zinkovaní musí objednávateľ rešpektovať doporučenia zhotoviteľa pre výber vhodného materiálu. Pri nerešpektovaní uvedenej skutočnosti odberateľom nezaručuje zhotoviteľ konečný vzhľad výrobku;
 • v prípade odstredivého zinkovania výrobkov, ktoré majú veľké rovné plochy, je potrebné tieto výrobky viazať podľa doporučenia zhotoviteľa, pričom spôsob a miesto viazania je vecou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom;
 • technológia žiarového zinkovania u zhotoviteľa je tzv. nízkoteplotným žiarovým zinkovaním s použitím zinkovacej teploty do 480 °C. Tento spôsob neumožňuje vytvoriť ideálnu hrúbku zinku na spojovacom materiáli s nižšou pevnosťou. Preto v prípade potreby žiarového zinkovania skrutiek doporučujeme odberateľom používať pre túto PÚ skrutky pevnostnej triedy 8.8.
 • Vlastnosti povlaku
  • vzhľad
  • hrúbka zahrňujúca aj oblasti merania
  • oprava povlaku
  • priľnavosť povlaku 

   je daná normou STN EN ISO 1461 

Minimálna hrúbka povlaku

Výrobky a ich hrúbka Miestna (µm) / Priemerná (µm)
Oceľ => 6 mm 70 / 85
Oceľ 3 mm až 6 mm 55 / 70
Oceľ 1,5 mm až 3 mm 45 / 55
Oceľ < 1,5 mm 35 / 45
Odliatky => 6 mm 70 / 80
Odliatky < 6 mm 60 / 70

Obchodné podmienky

 • u dlhodobých zákaziek a u zákaziek s zvláštnymi požiadavkami zákazníka je medzi dodávateľom a zákazníkom dohodnutá zmluva, ktorá špecifikuje termíny plnenia zákazky, kvalitu pozinkovania, zvláštne požiadavky zákazníka, ošetrenie pozinkovaných dielcov, cenu, spôsob fakturácie, zhotovení a odsúhlasenie referenčných vzoriek a prípadné ďalšie dohodnuté podmienky.
 • termín zhotovenia PÚ je vždy vecou dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom, spravidla však nebýva dlhší ako 10 dní.
 • platby a fakturácia, cenové relácie, rozsah prác a dalšie náležitosti pre opakované výrobky sa stanovujú v písomnej zmluve. Cenové relácie, rozsah prác a dalšie náležitosti pre jedorázové, neopakované výrobky sa konzultujú a dohodnú vopred pri každej objednávke.
 • cena za prevedenie PÚ je ovplyvnená druhom výrobkov, ich tvarom, rozmerom, hmotnosťou, hrúbkou použitého materiálu, množstvom výrobkov, požadovanou hrúbkou povlaku a stanovuje sa dohodou medzi odberateľom a zhotoviteľom;
 • lehota splatnosti faktúry býva z pravidla 17 dní;
 • platby faktúrou je však možné realizovať až po uhradení troch po sebe idúcich pohľadávok v hotovosti alebo predfaktúrou;
 • ak v priebehu vykonávania diela vzniknú pohľadávky, ďalšie dodávky zhotoviteľ uskutoční po zaplatení pohľadávok vrátane penalizačných faktúr a po uhradení zálohovej platby;
 • v prípade vzniku omeškania úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Postup pri dovezení výrobkov určených na PÚ

 • dovoz výrobkov určených na PÚ a ich vykládka je možná len v pondelok až piatok v čase od 6,00 hod do 14,00 hod počas pracovných dní, iná doba prijatia zákazky je možná po predchádzajúcej dohode s vedúcim zinkovne;
 • po zahlásení príchodu dopravcu na vrátnici a prechode vrátnicou pristaví dopravca odberateľa výrobky na vykládku pred zinkovňou;
 • dopravca odberateľa oznámi príchod vedúcemu zinkovne alebo manipulantovi zinkovne;
 • manipulant zinkovne alebo iný pracovník poverený vedúcim zinkovne, vyloží a preberie výrobky od dopravcu objednávateľ a skontroluje ich po kvalitatatívnej aj kvantitatívnej stránke (odváži, zráta) prekontroluje prípadné dutiny a stav výrobkov);
 • dopravca odberateľa predloží dodací list objednávateľa, ktorý obsahuje nasledovné náležitosťi:

  • názov dielca
  • počet kusov, prípadne hmotnosť
  • dátum
  • podpis a razítko zákazníka

manipulant zinkovne potvrdí prevzatie výrobkov a vyznačí dohodnutý termín dodávky požadovanej PÚ.

 • Potvrdený dodací list odovzdá manipulant zinkovne dopravcovi odberateľa, pričom kópiu dodacieho listu ponechá na stredisku PÚ;
 • Platnú objednávku na realizáciu PÚ odnesie dopravca odberateľa do kancelárie odbytu zhotoviteľa.

Postup pri odoberaní výrobkov po prevedení PÚ

 • dopravca objednávateľa obdrží faktúru za vykonanú PÚ v kancelárii odbytu najneskôr po príchode ku zhotoviteľovi;
 • po uhradení faktúrovanej sumy objednávateľom v pokladni zhotoviteľa (v prípade platby v hotovosti alebo pri prevzatí faktúry za vykonanú PÚ obdrží dopravca odberateľa dodací list v kancelárii odbytu zhotoviteľa;
 • s dodacím listom ide dopravca odberateľa do odbytového skladu objednávateľa, kde po potvrdení dodacieho listu, dokladu o nakládke prekontrolovaní výrobkov po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke naloží pracovník odbytového skladu výrobky s realizovanou PÚ na dopravný prostriedok dopravcu objednávateľa.

Záverečné ustanovenie

Odchýlky od podmienok uvedených v týchto TOP je možné realizovať po vzájomnej dohode medzi odberateľom a zhotoviteľom.